New Search Family, Subfamily and Tribe List

SubFamily Lamiinae

Tribe Desmiphorini
Eupogonius nigrinus (Bates, 1866)

Institution: LGBC Larry G. Bezark Collection, Sacramento, California, USA
Photographer: Larry G. Bezark
Determiner: Martins
Collection Location: Timoteo, Minas Gerais, Brazil
24632


Institution: LGBC Larry G. Bezark Collection, Sacramento, California, USA
Photographer: Larry G. Bezark
Determiner: Martins
Collection Location: Timoteo, Minas Gerais, Brazil
24633

130425