New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Cerambycini

Genus Gibbocerambyx


Gibbocerambyx
aureovittatus


Gibbocerambyx
aurovirgatus


Gibbocerambyx
dulcis


Gibbocerambyx
fedorenkoi

Gibbocerambyx
fulvescens
 

Gibbocerambyx
maculicollis


Gibbocerambyx
purpureus


Gibbocerambyx
unitarius

130503